Erdal Şölen

Uzman GörüşleriPatentli Buluşunu Kiralayana Yüzde 50 Vergi İndirimi


Kanunlarda yapılan yeni düzenlemeye göre patentli üretim yapan şirketlerin yararlanacağı yüzde 50 vergi indiriminden patentini kiralayan (patent konusu buluşu için başkalarına lisans veren) tüm firmalar yararlanacak.
Kanunda yapılan patentli buluşların ticarileştirilmesi ve üretimi için önemli vergi teşvikleri getiren düzenlemenin 19 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Türkiye’deki Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ülke ekonomisine katkı yapması yolunda büyük bir adım atıldı. Yeni düzenlemeye göre patent hakkının kiralanması (lisanslanması), devri veya satışı sonucunda elde edilen kazançlar ile patentli buluşun üretime konu olacak şekilde pazarlanması sonucunda elde edilen kazançların yüzde 50’si için kurumlar vergisi veya gelir vergisi alınmayacak. 
Bu düzenlemeyle gelen vergi avantajından, Ar-Ge yapan şirketlerle beraber kendisine ait patenti olmayan ancak başkasından patent kiralayarak üretim yapmak isteyenlerin de vergi teşvikinden yararlanabileceği öngörülüyor. 

Patent kiralamasına yeni düzenleme
Lisans olarak adlandırılan patent kiralamasında, patent sahibi geliştirdiği teknolojiyi kullanmak isteyen herkese, koruma süresi boyunca kullanım ve üretim izni verebiliyor. Bu da teknoloji üretimi yapmayan bir şirketin, üretilmiş bir teknolojiyi ticari olarak değerlendirme imkânına sahip olmasını sağlıyor. 
Yeni düzenlemeye göre kendisi Ar-Ge çalışması yürütmemiş olan bir firma dahi lisans alarak yaptığı üretim sonucunda yüzde 50 vergi indiriminden yararlanma imkanına sahip olacak. 
Şimdiye kadar özellikle “patent mülkiyeti elde edilmesi” ile ilgili bazı kanuni düzenlemeler vardı. Kabul edilen torba kanun ve yürürlüğe giren düzenlemeyle ilk kez “patent kiralaması” ile vergi avantajı getiriliyor olması büyük önem taşımaktadır. 

Yeni kanun ve yapılan düzenlemeler ne getiriyor? 
19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  (Torba Kanun) ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Bunları özetlemek gerekirse:


Öncelikle yeni yapılan düzenlemeler 01 Ocak 2005 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacaktır.

Hak sahibince patentli veya faydalı model belgeli üretim tekniğinin,

  • 01.01.2015 tarihinden itibaren, kiralanması ile edilecek gelirlerin %50’lik kısmı,
  • Devir veya satışı söz konusu ise, buradan elde edilen gelirlerin %50’lik kısmı,
  • Buluşun ve üretim tekniğinin Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanması ile elde edilen gelirin %50 tutarındaki kısmı,
  • Tekniğin kullanımı sonucu üretilen ürünlerden elde edilen gelirin % 50’sivergiden muaf tutulmuştur.
Yine kanuna eklenen bir madde ile patentli veya faydalı model belgesi ile korunmakta olan bir buluş ve tekniğin ihlal edilmesi (kopyalanması) durumunda elde edilecek tazminat veya sigorta gelirlerinin de % 50’lik kısmı vergiden istisna edilmiştir.

Buluşun ekonomik değerinin tespitine yönelik olarak Maliye Bakanlığı’nın yetkili olması hususu dikkatten kaçırılmamalıdır.

Sinai haklara yüzde 50 vergi teşviki ile ilgili yapılan hukuki düzenlemeler

6518 sayılı Torba Kanunla getirilen düzenleme ve değişiklikler;

  • KDV İstisnası; 

13.6.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesi kapsamındaki “araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı” (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu kanunun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.)

Yapılan bu düzenleme ile 01.01.2015 tarihinden itibaren yapılacak teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere, araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı katma değer vergisinden müstesna tutulmakta ve bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilmesi mümkün olmaktadır.

  • Kurumlar Vergisi İstisnası;

 6518 sayılı Kanun’un 82’nci maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/A maddesinden sonra gelmek üzere 01.01.2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara ve bu tarihten itibaren yapılacak vergi kesintilerine uygulanmak ve kanunun yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir:

 “Sınaî mülkiyet haklarında istisna

MADDE 5/B – (1) Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

  • Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
  • Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
  • Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,
 Kurumlar Vergisi istisnasının uygulanabilmesi için;

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24.06.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,

c) İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satış hâlindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

ç) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen 
ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50’si kurumlar vergisinden müstesnadır.Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır.


Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al